دلتنگی های ناصر

عشق ثابت کردنی نیست احساس کردنی است