عشق من پیشم نیست

عشقبازی به همین آسانی استکه گلی با چشمیبلبلی با گوشیرنگ زیبای خزان با روحینیش زنبور عسل با نوشیکارهمواره ی باران با دشتبرف با قله ی کوهرود با ریشه ی بیدباد با شاخه وبرگابرعابر با ماهچشمه ای با آهوبرکه ای با مهتابونسیمی با زلفدوکبوتر با هموشب و روز وطبیعت با ما... عشق بازی به همین آسانی استشاعری با کلماتی شیریندست آرام ونوازش بخش بر روی سریپرسشی از اشکیوچراغ شب یلدای کسی با شمعی... عشق بازی به همین آسانی استکه دلی را بخریبفروشی مهریشادمانی را حراج کنیرنجها را تخفیف دهیمهربانی را ارزانی عالم بکنیوبپیچی همه را لای حریر احساسگره عشق به آنها بزنیمشتریهایت را با خودببری تا لبخند... عشق بازی به همین آسانی است... به همین آسانی


عشق من عاشقم باش
/ 0 نظر / 6 بازدید