بی کلاغها

خبر از من داری؟
خبر از دلتنگی های من چطور؟
و آن پروانه های شادی که در نگاهم بودند
خبرش رسیده که مرده اند؟
هیچ سراغ دلم را میگیری؟
کسی خبر داده که آب رفته ام از خستگی؟
مچاله ام از دلتنگی؟
آه… که هیچ کلاغی نساختیم میان هم
وجدانت راحت
خبرهای من به تو نمی رسد

/ 2 نظر / 38 بازدید
000

خبر از من داری؟... خبر از دلتنگی های من چطور؟... و آن پروانه های شادی که در نگاهم بودند... خبرش رسیده که مرده اند؟؟؟... هیچ سراغ دلم را میگیری؟؟... کسی خبر داده که آب رفته ام از خستگی؟.. مچاله ام از دلتنگی؟.. آه.... که هیچ کلاغی نساختیم میان هم وجدانت راحت.. خبرهای من به تو نمی رسد

000

وقتی حواست هست زیبایی وقتی حواست نیست زیباترینی حالا حواست هست؟